Projekty

Projekty realizowane  w roku szkolnym 2016 / 2017

Program edukacyjny

1.      „Nie pal przy mnie proszę” – program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I – III. Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. Koordynator projektu p. Jamróz-Kowalska.

2.      „Czyste powietrze wokół nas” – program adresowany jest do dzieci w wieku 5-6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń. Koordynator p. B. Wójcik.

3.      „Znajdź właściwe rozwiązanie” – program skierowany jest do uczniów klas V – VI. Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów. Koordynator p. E. Fita.

4.      „Trzymaj Formę XI edycja” – głównym celem programu jest zwiększenie świadomości uczestników na temat wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie. Realizacja programu od marca do maja 2017r. w klasach V – VI. Szkolny koordynator p. K. Duda.

5.      Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”. Głównym celem jest zwiększenie wiedzy uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. Program skierowany jest do uczniów klas IV. Koordynator p. A. Majerska.

Organizatorem w/w programów jest Główny Inspektor Sanitarny w Wieliczce.

6.      Ogólnopolski projekt pt. „Lekki Tornister” – organizatorem jest Główny Inspektor Sanitarny i Fundacja Rosa. Projekt skierowany jest do uczniów klas I – III szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych. Głównym celem projektu jest prowadzenie działań prozdrowotnych w kierunku profilaktyki chorób układu ruchu wśród uczniów. Projekt realizowany jest od marca do września 2017r. Koordynatorzy: p. B. Wójcik, p. M. Job.

7.      „Moje pierwsze pieniądze”. Głównym celem jest krzewienie edukacji finansowej. Działalność Spółdzielni Uczniowskiej. Koordynatorzy: p. J. Pacura, p. M. Cebula, p. A. Szydłak.

8.      Projekt z zakresu edukacji finansowej pt. „Myślę, decyduję, działam” – finanse dla najmłodszych realizowany z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2017 – 2019 w obecnych klasach I. Cel projektu – rozwój wiedzy i umiejętności finansowych uczniów poprzez umożliwienie dzieciom osobistego przeżycia sytuacji edukacyjnej związanej z zarządzaniem pieniędzmi, zdobywania doświadczeń przy rozwiązywaniu problemów, rozwój postaw krytycznego myślenia uczniów dotyczący konsekwencji podejmowanych decyzji finansowych, ich znaczenia w życiu każdej osoby i rodziny oraz rozwój kompetencji zawodowych wśród nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Szkolni koordynatorzy: p. B. Marona, p. A. Szydłak.

9.      Wojewódzki projekt ekologiczny „Ekoszkoła 2017”, „Ekoprzedszkole 2017” ogłoszony przez KO w Krakowie. Projekt ma na celu utrwalenie i pogłębienie wiadomości przyrodniczo-ekologicznych wśród uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach projektu dla szkół zostaną przeprowadzone konkursy w rundach:

Runda I – konkurs wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Runda II – wykonanie pracy plastycznej.

Runda III – prezentacja multimedialna z przebiegu działań ekologicznych.

Realizacja projektu od maja do czerwca 2017r. Koordynatorzy oddziału przedszkolnego p. B. Wójcik, p. D. Dymanus-Marcinek, koordynatorzy w klasach IV – VI p. A. Woźniak, p. K. Duda.

 

„Projekt Przyjaciele Zdrowia” – Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i szkodliwych dla zdrowia.

Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Edukacja zdrowotna w szkole jest fundamentalnym prawem każdego dziecka. Przekazują dziecku wiedzę o zdrowiu, kształtując odpowiednie umiejętności przekonania  i postawy, możemy ułatwić im zdrowy styl życia, poprawę zdrowia.

Dlatego ścieżka edukacyjna prozdrowotna powinna być realizowana nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego, lecz również na innych przedmiotach.

Wynika to bowiem z treści jakie są na niej realizowane:

– higiena ciała, odzież, obuwie, miejsce pracy i wypoczynku
– bezpieczeństwo na drodze podczas gier i zabaw ruchowych, pierwsza pomoc w niektórych urazach
– urozmaicenie i regularność posiłków oraz estetyka ich spożywania
– zabawy ruchowe i rekreacja organizacja odrabiania lekcji, czasu wolnego, prawidłowa postawa ciała
– rozpoznawanie swoich słabych mocnych stron, zalet, wad, kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji –radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętności szukania pomocy.
– podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich
-poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi
– ochrona przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi.

organizatorzy

Dominika Czajczyk, Beata Depta